دکتر نفیسه اثنی عشری
عضو هیات علمی
مهدی پرستار شهری
عضو هیات علمی
دکتر بشیر پوروقار
عضو هیات علمی
حمیدرضا چتربحر
عضو هیات علمی
تقی حمیدی منش
عضو هیات علمی
کریم زارعی
عضو هیات علمی
جمشید ملاپور
عضو هیات علمی
غلامرضا شاملو
مدیر گروه گرافیک
دکتر علی سلمانی
معاون آموزشي
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند